NoLife RPG!!

Forum Serwer NoLife

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2017-10-25 20:07:56

KubuS
RCON
Dołączył: 2017-10-25
Liczba postów: 15
WindowsChrome 62.0.3202.62

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.
1. Każdy strażak należący do wyżej wymienionej jednostki jest zobowiązany do restrykcyjnego przestrzegania regulaminu.
2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu kadra dowódcza będzie wyciągała odpowiednie konsekwencje o których mowa w punkcie VIII.
3. Strażak zarówno będąc na służbie jak i poza nią powinien być wzorem dla graczy w kwestiach zachowania, jak i szanowania oraz dbania o poprawność ojczystego języka.
4. Swoim postępowaniem powinien budzić szacunek i budować zaufanie wśród społeczności, nie powinien więc być on karany na serwerze w związku z jego regulaminem.
5. Obowiązkiem każdego strażaka jest czynne uczestniczenie w życiu PSP, oraz stawianie się na zapowiadanych szkoleniach.
6. Każdy strażak zobowiązany jest do przegrania minimum 10 godzin tygodniowo. Jeśli nie jest w stanie wyrobić normy to musi o tym napisać w temacie nieobecności.
7. Każdy strażak musi uzyskać poziom reputacji wynoszący 150 lub więcej.
8. Frakcja ta to zorganizowana grupa, w której panuje hierarchizacja, oraz dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania takie jak egoizm, prowokacje, brak współpracy, brak pomocy itp.

9.Każdy strażak musi wyrobić normę godzinową co najmniej dwa tygodnie w miesiącu. Oznacza to, że w miesiącu można mieć zwolnienie na maksymalnie dwa tygodnie.

10.Każdy strażak ma prawo do własnowolnego odejścia z frakcji. Późniejszą możliwość powrotu będzie oceniała kadra oficerska.
11. W PSP, jako że jest to frakcja w której obowiązuje hierarchia wyszczególnionych jest 8 stopni służbowych z podziałem na korpusy:
- Korpus oficerów:
. Generał brygadier [gen. brygadier.] - stopień przeznaczony dla osoby zarządzającej frakcją.
. Nadbrygadier [nadbryg.] - stopień przeznaczony dla zastępcy osoby zarządzającej frakcją.
. Kapitan [kpt.] - najwyższy stopień do którego może dojść zwykły gracz.
- Korpus aspirantów:

. Aspirant sztabowy [asp.sztab.]
. Aspirant [asp.]
- Korpus podoficerów:

. Ogniomistrz [ogn.]

. Młodszy ogniomistrz [mł.ogn.]

. Starszy sekcyjny [st.sekc.]
. Sekcyjny [sekc.]
- Korpus szeregowców:
. Starszy strażak [st. str.]
. Strażak [str.] - stopień przeznaczony dla słuchaczy(podchorążych) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

II. Obowiązki strażaka PSP podczas pełnienia służby.
1. Poprzez pełnienie służby rozumie się dyżur w koszarach, wyjazdy do akcji oraz na szkolenia, prace porządkowe wokół koszar.
2. Podczas pełnienia służby strażak jest zobowiązany nosić odpowiedni mundur, w zależności od czynności które wykonuje.
3. Zarówno z mundurem koszarowym jak i bojowym należy obchodzić się z szacunkiem, niedozwolone są zachowania mające na celu utratę dobrej reputacji, czy też plamiące dobre imię jednostki jak chodzenie stylem, w którym znajdują się ludzie w stanie upojenia alkoholowego.
4. Przed każdym rozpoczęciem służby należy sprawdzić tablicę ogłoszeń przy schodach na parterze.
5. Podczas pełnienia służby należy zachowywać szczególnie wysoką kulturę osobistą i być wzorem dla graczy pod każdym kątem.
6. Podczas pełnienia służby należy odpowiadać na wszystkie wezwania wedle ustalonych schematów.
7. Podczas pełnienia służby należy jednocześnie znajdować się na komunikatorze głosowym Mumble, na kanale straży pożarnej.
8. Podczas pełnienia służby należy się bezwzględnie podporządkowywać rozkazom przełożonych.

III. Czynności zabronione przez strażaka PSP podczas pełnienia służby.
1. Obowiązuje kategoryczny zakaz wyjawiania informacji poufnych osobom postronnym typu: hasło do kanału Mumble.
2. Kategorycznie zabronione jest nadużywanie swoich praw i możliwości celem uzyskania przewagi nad zwykłymi graczami.
3. Podczas pełnienia służby zakazuje się załatwiania spraw prywatnych, udziału w eventach, czy też wykonywania czynności niezwiązanych z PSP.
4. Wszelkie spory należy załatwiać indywidualnie po akcjach, lub z przełożonym w koszarach, bezwzględny zakaz kłótni, sprzeczek, czy też poprawiania kogoś przy działaniach ratowniczo-gaśniczych.
5. Zabrania się spożywania podczas służby alkoholu, narkotyków, czy też innych używek.
6. Zabrania się dopuszczenia do sytuacji i zachowań w mundurze, które zhańbią honor strażacki typu: pijaństwo, wyzwiska w kierunku innych graczy, etc.
7. Obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu lub pojazdów, jeżeli strażak nie odbył odpowiednich szkoleń i kursów.
8. Kategorycznie zabrania się przerywania korespondencji radiowej. Należy pamiętać iż ma ona najwyższy priorytet.
9. Zakazuje się działania na własną rękę podczas akcji bez otrzymania rozkazów od dowódcy, oraz kategorycznie zabrania się sprzeciwianiu się tym rozkazom.
10. Zabrania się składania podań do innych frakcji oraz posiadania etatu w innych stałych pracach.
11. Zabrania się proszenia administrację o naprawienie wozów służbowych.Jedynym przypadkiem,w którym można poprosić o naprawę to brak mechaników serwerowych.

12. Zabrania się robienia jakichkolwiek szkoleń przez strażaków dla organizacji.

IV. Zasady korzystania z pojazdów dostępnych w jednostce.
1. Do kierowania pojazdami PSP upoważnieni są tylko strażacy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
2. Za każdy wóz odpowiedzialny jest kierowca wraz z dowódcą zastępu.
3. Wyjazd z koszar jakimkolwiek wozem musi być zgłoszony drogą korespondencji dyspozytorowi.
4. Każdy wóz należy używać zgodnie z przeznaczeniem, zabronione jest wykorzystywanie go do celów prywatnych.
5. Wyjeżdżając z koszar należy pamiętać o zamknięciu bramy z której dany wóz wyjechał, to samo dotyczy powrotu.
6. Pojazdy frakcji PSP są dobrem wspólnym i należy o nie dbać ze szczególnością. Przed wstawieniem wozu do koszar ma on posiadać pełną gotowość bojową, tj. pełny zbiornik środka gaśniczego, pół zbiornika paliwa i ma być w całości naprawiony.
7. Każdy wóz ma przypisane swoje miejsce w koszarach i numer bramy do której zawsze po powrocie musi trafić.
8. Niedopuszczalne jest porzucanie wozów gdziekolwiek lub wrzucanie ich do wody, kierowcy, którzy będą uskuteczniali takie metody będą mieli cofane kursy i uprawnienia.
9. Zabronione jest przewożenie osób cywilnych pojazdami jednostki.
10. Zabronione jest przemalowywanie wozów na jakikolwiek inny odcień lub kolor.
11. Podchorążowie SGSP mają kategoryczny zakaz korzystania z pojazdów bez zgody i wiedzy kadry oficerskiej.
V. Kursy i szkolenia.

w trakcie budowy

VI. Korzystanie ze środków komunikacji.
1. Każdy pracownik PSP ma do swojej dyspozycji 2 środki komunikacyjne - krótkofalówkę i komunikator głosowy Mumble.
2. Krótkofalówka nadaje na 2 częstotliwościach - frakcyjnej(y) i służbowej(u).
3. Regulamin nie reguluje treści pisanych na czacie frakcyjnym. Czat służbowy natomiast służy tylko i wyłącznie do porozumiewania się z innymi służbami w celach operacyjnych.
4. Oprócz zasad zapisanych w tym regulaminie obowiązują tam zasady takie jak na całym serwerze (dot. flood'u, spamu czy wulgaryzmów).
5. Na czacie frakcyjnym zabrania się pisania ogłoszeń o jakiejkolwiek treści niezwiązanej ze strażą pożarną.
6. Na komunikatorze głosowym Mumble, na kanale PSP zabrania się rozmów podczas wyjazdów do akcji, wtedy to komunikator służy do korespondencji / ustaleń na miejscu zdarzenia.
7. Podczas pełnienia służby strażak jest zobowiązany do obecności na wszystkich możliwych środkach komunikacji.

VII. Zasady korzystania z wypłat.
1. Do wypłat pieniędzy za pełnienie czynnej służby ( pkt.II regulaminu) mają prawo tylko pracownicy PSP oraz uczniowie SGSP.
2. Każdy pracownik musi wejść w marker rozpoczęcia/zakończenia służby aby rozpocząć automatyczne naliczanie służby.
3. Będąc na czynnej służbie , maksymalny czas , w którym możemy pozostać AFK to 5 minut.Długie pozostawanie w bezruchu oraz celowe nabijanie służby bez brania aktywnego udziału zostanie ukarane odpowiednimi działaniami dyscyplinarnymi w PSP oraz traktowane jako normalne serwerowe oszustwo.
4. W przypadku crasha pieniądze nie zostają utracone, i przy rozpoczęciu służby i dokończeniu godziny automatycznie nalicza wam wypłatę.
5. Stawki godzinne przysługujące strażakom na danym stopniu :

Podchorąży: 500e

Strażak: 500e

Starszy strażak: 800e

Sekcyjny: 900e

Starszy sekcyjny: 1000e

Młodszy ogniomistrz: 1100e

Ogniomistrz: 1200e

Aspirant: 1300e

Aspirant sztabowy: 1400e

Kapitan: 1500e

Nadbrygadier: 1600e

Generał brygadier: 1600e

6. W razie pytań bądź wątpliwości proszę je kierować do nas , w dowolnej formie kontaktu.


VIII. System karania.
1. Na strażaków mogą być nakładane kary w związku z ich zachowaniem i czynami zarówno na serwerze jak i na forum.
2. Niezależnie czy osoba pełniącą funkcję w PSP jest na służbie, czy poza nią musi przestrzegać tego regulaminu.
3. Strażacy mogą być również karani za czyny nie wymienione w tym regulaminie, jeśli kadra oficerska stwierdzi, że były ono niestosowne.
4. Kadra oficerska nakłada kary po wcześniejszych ustaleniach, według wagi dokonanego niedozwolonego czynu.

5. System karania jest oparty na ostrzeżeniach.
6. Za niestosowanie się do regulaminu strażaka mogą zostać nałożone 6 rodzajów kar:
- rozmowa dyscyplinarna
- ostrzeżenie
- cofnięcie uprawnień / kursu m.in. za utrate prawa jazdy.
- zawieszenie
- degradacja
- zwolnienie dyscyplinarne.
7. Rozmowa dyscyplinarna to najmniejszy wymiar kary i nie wiąże się z żadnymi większymi konsekwencjami.
8. Nałożenie ostrzeżenia skutkuje zapisaniem faktu w kartotekach gracza wraz z zapisanym powodem. 2 ostrzeżenia wiążą się z zawieszeniem gracza na okres tygodnia. 3 ostrzeżenia skutkują wydaleniem dyscyplinarnym. Ostrzeżenie ulega dezaktywacji po okresie 2 miesięcy od nadania.
9. Cofnięcie uprawnienia lub kursu wiąże się z koniecznością zdania egzaminu z danego zakresu po raz kolejny i braku możliwości wykonywania działań z danego kursu przez okres czasu, w którym gracz nie posiada uprawnienia.
10. Zawieszenie wiąże się z utratą praw i czasowym usunięciem z jednostki. Każde zawieszenie jest równoznaczne  z otrzymaniem dwóch ostrzeżeń.
11. Degradacja na niższy stopień wiąże się z zapisanie faktu w kartotekach i dodania gracza do listy ściśle obserwowanych.
12. Zwolnienie dyscyplinarne z jednostki wiąże się z zebraniem odpowiedniej ilości ostrzeżeń lub nagminnym łamaniem regulaminu. Każde zwolnienie indywidualnie będzie określane czy jest z możliwością powrotu do frakcji czy też nie.

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
np - funnyfamily - szalenizabojcypomidorow - shinigami - plazmacraft