NoLife RPG!!

Forum Serwer NoLife

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2017-10-25 20:09:43

KubuS
RCON
Dołączył: 2017-10-25
Liczba postów: 15
WindowsChrome 62.0.3202.62

Regulamin

Regulamin San Andreas Medical Center

I. Postanowienia ogólne.
1. Każdy pracownik SAMC jest zobowiązany do restrykcyjnego przestrzegania regulaminu.
2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu zarząd szpitala będzie wyciągał odpowiednie konsekwencje o których mowa w punkcie VIII.
3. Pracownik szpitala zarówno będąc na służbie jak i poza nią powinien być wzorem dla graczy w kwestiach zachowania, jak i szanowania oraz dbania o poprawność ojczystego języka.
4. Swoim postępowaniem powinien budzić szacunek i budować zaufanie wśród społeczności, nie powinien więc być on karany na serwerze w związku z jego regulaminem.
5. Obowiązkiem każdego pracownika szpitala jest czynne uczestniczenie w życiu szpitala oraz stawianie się na zapowiedzianych szkoleniach.
6. Każdy pracownik szpitala zobowiązany jest do przegrania minimum 10 godzin tygodniowo. Jeśli nie jest w stanie wyrobić normy musi powiadomić o tym dyrekcję, poprzez napisania podania do zarządu SAMC.
7. Każdy pracownik szpitala musi uzyskać poziom reputacji wynoszący 120 lub więcej.
8. Frakcja ta to zorganizowana grupa, w której panuje hierarchizacja, oraz dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania takie jak egoizm, prowokacje, brak współpracy, brak pomocy itp.
9. W SAMC jako że jest to frakcja w której obowiązuje hierarchia wyszczególnionych jest 10 stopni służbowych z podziałem na:
-Zarząd frakcji:
. Dyrektor - stopień przeznaczony dla osoby zarządzającej frakcją.
. Zastępca dyrektora - stopień przeznaczony dla osoby zarządzającej frakcją.
-Kierownictwo szpitala:
. Ordynator
- Lekarze:
. Lekarz Specjalista
. Lekarz Rezydent
. Lekarz Ogólny
. Młodszy Lekarz Ogólny
. Lekarz Rodzinny
. Lekarz Ratunkowy
- Pracownicy szpitala:
. Ratownik Medyczny
. Pielęgniarz/ka - stopień przeznaczony wyłącznie dla osób, które uczestniczą w ASAMC

II. Obowiązki pracownika SAMC podczas pełnienia służby.
1. Poprzez pełnienie służby rozumie się dyżur w szpitalu, wyjazdy do akcji oraz na szkolenia, prace porządkowe wokół szpitala.
2. Podczas pełnienia służby pracownik szpitala jest zobowiązany nosić odpowiedni mundur, w zależności od czynności które wykonuje.
3. Zarówno z uniformem szpitalnym jak i wyjazdowym należy obchodzić się z szacunkiem, niedozwolone są zachowania mające na celu utratę dobrej reputacji, czy też plamiące dobre imię jednostki jak chodzenie stylem, w którym znajdują się ludzie w stanie upojenia alkoholowego.
4. Podczas pełnienia służby należy zachowywać szczególnie wysoką kulturę osobistą i być wzorem dla graczy pod każdym kątem.
5. Podczas pełnienia służby należy odpowiadać na wszystkie wezwania wedle ustalonych schematów.
6. Podczas pełnienia służby należy jednocześnie znajdować się na komunikatorze głosowym Mumble będąc nieogłuszonym, na kanale służb medycznych.
7. Podczas pełnienia służby należy się bezwzględnie podporządkowywać rozkazom przełożonych.

III. Czynności zabronione pracownika SAMC podczas pełnienia służby.
1. Obowiązuje kategoryczny zakaz wyjawiania informacji poufnych osobom postronnym typu: hasło do kanału Mumble, działów na forum.
2. Kategorycznie zabronione jest nadużywanie swoich praw i możliwości celem uzyskania przewagi nad zwykłymi graczami.
3. Podczas pełnienia służby zakazuje się załatwiania spraw prywatnych, udziału w eventach, czy też wykonywania czynności niezwiązanych z SAMC.
4. Wszelkie spory należy załatwiać indywidualnie po akcjach, lub z przełożonym w szpitalu, bezwzględny zakaz kłótni, sprzeczek, czy też poprawiania kogoś przy działaniach ratowniczych/hospitalizacyjnych.
5. Zabrania się spożywania podczas służby alkoholu, narkotyków, czy też innych używek.
6. Zabrania się dopuszczenia do sytuacji i zachowań w uniformie, które zhańbią honor frakcji typu: pijaństwo, wyzwiska w kierunku innych graczy, etc.
7. Obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu lub pojazdów, jeżeli pracownik nie odbył odpowiednich szkoleń i kursów.
8. Kategorycznie zabrania się przerywania korespondencji radiowej. Należy pamiętać iż ma ona najwyższy priorytet.
9. Zakazuje się działania na własną rękę podczas akcji bez otrzymania rozkazów od dowódcy, oraz kategorycznie zabronione jest sprzeciwianie się tym rozkazom.
10. Zabrania się składania podań do innych frakcji oraz posiadania etatu w innych stałych pracach, dołączenie do pracy w urzędzie wiąże się z wydaleniem z frakcji.

IV. Zasady korzystania z pojazdów dostępnych w jednostce.
1. Do kierowania pojazdami SAMC upoważnieni są tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
2. Za każdy wóz odpowiedzialny jest kierowca wraz z dowodzącym.
3. Wyjazd ze szpitala jakimkolwiek wozem musi być zgłoszony drogą korespondencji dyspozytorowi.
4. Każdy wóz należy używać zgodnie z przeznaczeniem, zabronione jest wykorzystywanie go do celów prywatnych.
5. Wyjeżdżając ze szpitala należy pamiętać o zamknięciu bramy, to samo dotyczy powrotu.
6. Pojazdy frakcji SAMC są dobrem wspólnym i należy o nie dbać ze szczególnością. Przed wstawieniem wozu na parking ma on posiadać pełną gotowość bojową, tj. pół zbiornika paliwa i ma być w całości naprawiony.
7. Każdy wóz ma przypisane swoje miejsce na parkingu na które zawsze po powrocie musi trafić.
8. Niedopuszczalne jest porzucanie wozów gdziekolwiek lub wrzucanie ich do wody, kierowcy, którzy będą uskuteczniali takie metody będą mieli cofane kursy i uprawnienia, a w przypadku braku poprawy dyscyplinarnie zwalniani z SAMC.
9. Zabronione jest przewożenie osób cywilnych pojazdami jednostki.
10. Zabronione jest przemalowywanie wozów na jakikolwiek inny odcień lub kolor.
11. Obowiązuje kategoryczny zakaz wgrywania podmianek, które zglebiają pojazdy frakcyjne SAMC.
12. Pielęgniarze ASAMC mają kategoryczny zakaz korzystania z pojazdów bez zgody i wiedzy zarządu frakcji.

V. Korzystanie ze środków komunikacji.
1. Każdy pracownik SAMC ma do swojej dyspozycji 2 środki komunikacyjne - krótkofalówkę i komunikator głosowy Mumble.
2. Krótkofalówka nadaje na 2 częstotliwościach - frakcyjnej(y) i służbowej(u).
3. Regulamin nie reguluje treści pisanych na czacie frakcyjnym. Czat służbowy natomiast służy tylko i wyłącznie do porozumiewania się z innymi służbami w celach operacyjnych.
4. Oprócz zasad zapisanych w tym regulaminie obowiązują tam zasady takie jak na całym serwerze (dot. flood'u, spamu czy wulgaryzmów).
5. Na czacie frakcyjnym zabrania się pisania ogłoszeń o jakiejkolwiek treści niezwiązanej z ratownictwem medycznym
6. Na komunikatorze głosowym Mumble na kanale SAMC zabrania się rozmów podczas wyjazdów do akcji, wtedy to komunikator służy do korespondencji / ustaleń na miejscu zdarzenia.
7. Podczas pełnienia służby pracownik SAMC jest zobowiązany do obecności na wszystkich możliwych środkach komunikacji.

VI.Wypłaty w SAMC:
1. Do wypłaty pieniędzy za pełnienie czynnej służby w szpitalu mają prawo tylko pracownicy San Andreas Medical Center.
2. Aby otrzymać wynagrodzenie za służbę należy wejść w marker typu ‘dolar’.
3. Z każdym początkiem, przerwą lub końcem służby pracownik jest zobowiązany do wpisania odpowiedniej informacji na czacie frakcyjnym. Przykładowe rozpoczęcie/zakończenie pracy:

Dyrektor Pawlo613 rozpoczyna pracę.
Dyrektor Pawlo613 zakańcza pracę.

4. Będąc na służbie, maksymalnym czasem w którym możemy mieć tzw. "AFK" (away from keyboard) jest 5 minut, dotyczy ono tylko pobytu podczas akcji, bycia poza szpitalem. W przypadku przebywania w szpitalu 1 minuta.

Uwaga! Ważne punkt 4 jest bardzo ważny, gdyż będzie to weryfikowane w logach serwerowych.

5. Wyrywkowo będziemy sprawdzać na podstawie logów serwerowych każdego z pracowników. Próby nabijania sobie godzin będąc AFK będą traktowane jak normalne, serwerowe oszustwa i będą bardzo surowo karane.
6. Co obejmuje pełnienie służby w SAMC:
- dyżur w szpitalu na dyżurce;
- dyżur w szpitalu na oddziałach;
- wyjazd do pacjentów z własnej inicjatywy;
- wyjazd do wezwań zgłoszonych telefonicznie;
- wyjazd do zgłoszeń z dyspozycji policji/straży pożarnej;
- szkolenia i ćwiczenia na terenie szpitala;
- szkolenia i ćwiczenia poza terenem szpitala;
- działania poza obszarem szpitala w ramach działalności SAMC.
7. Dzięki skryptowi wypłata jest naliczana co około 2 minuty. W przypadku crasha pieniądze nie zostają utracone, i przy rozpoczęciu służby i dokończeniu godziny automatycznie nalicza wam wypłatę.
8. Kwoty przysługujące pracownikom, podane jako stawki godzinowe:
Pielęgniarz/ka - 500 euro
Ratownik Medyczny - 800 euro
Lekarz Ratunkowy- 900 euro
Lekarz Rodzinny- 1000 euro
Młodszy Lekarz Ogólny - 1100 euro
Lekarz Ogólny - 1200 euro
Lekarz Rezydent - 1300 euro
Lekarz - Specjalista - 1400 euro
Ordynator - 1500 euro
Zastępca Dyrektora - 1600 euro
Dyrektor - 1600 euro


9. W przypadku pytań i wątpliwości proszę je niezwłocznie kierować do nas, w dowolnej formie.

VII. System karania.
1. Na pracowników mogą być nakładane kary w związku z ich zachowaniem i czynami zarówno na serwerze jak i na forum.
2. Niezależnie czy osoba pełniącą funkcję w SAMC jest na służbie, czy poza nią musi przestrzegać tego regulaminu.
3. Pracownicy mogą być również karani za czyny nie wymienione w tym regulaminie, jeśli zarząd szpitala stwierdzi, że były one niestosowne.
4. Zarząd frakcji nakłada kary po wcześniejszych ustaleniach, według wagi dokonanego niedozwolonego czynu.
5. Za niestosowanie się do regulaminu pracownika SAMC może zostać nałożonych 6 rodzajów kar:
- rozmowa dyscyplinarna
- ostrzeżenie
- cofnięcie uprawnień / kursu
- zawieszenie
- degradacja
- zwolnienie dyscyplinarne.
6. Rozmowa dyscyplinarna to najmniejszy wymiar kary i nie wiąże się z żadnymi większymi konsekwencjami.
7. Nałożenie ostrzeżenia skutkują zapisaniem faktu w kartotekach gracza wraz z zapisanym powodem. Dwa ostrzeżenia wiążą się z zawieszeniem gracza na okres tygodnia. 3 ostrzeżenia skutkują wydaleniem dyscyplinarnym. Ostrzeżenie ulega dezaktywacji po okresie 1 miesiąca od jego nadania.
8. Cofnięcie uprawnienia lub kursu wiąże się z koniecznością zdania egzaminu z danego zakresu po raz kolejny i braku możliwości wykonywania działań z danego kursu przez okres czasu, w którym pracownik nie posiada uprawnienia.
9. Zawieszenie wiąże się z utratą praw i czasowym usunięciem z jednostki. Każde zawieszenie będzie indywidualnie określane na jaki okres czasu.
10. Degradacja na niższy stopień wiąże się z zapisaniem faktu w kartotekach i dodania gracza do listy ściśle obserwowanych.
11. Zwolnienie dyscyplinarne z jednostki wiąże się z zebraniem odpowiedniej ilości ostrzeżeń lub nagminnym łamaniem regulaminu. Każde zwolnienie indywidualnie będzie określane czy jest z możliwością powrotu do frakcji, czy też nie.
12.Odejście z frakcji nie oznacza, że można do niej powrócić. Od tego zależą warunki w których osoba odeszła i z jakiego powodu.

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
plazmacraft - np - motocyklisci-pyl - rywalkowe-ff - ourtown